เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัทเริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ทะเบียนเลขที่ 0105520010462 ภายใต้ชื่อ “บริษัท ยูนิโก้ เฮ้าซิ่ง ไฟแนนซ์ จำกัด” และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2521 ตามใบอนุญาตเลขที่ 33 พร้อมทั้ง ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ยูนิโก้ เฮ้าซิ่ง จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ต่อมาบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 135 ล้านบาทชำระเต็มจำนวน พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 บริษัทเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารงานในภาคธุรกิจการเงินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้บริษัทพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างมั่นคงอย่างมีธรรมภิบาล พร้อมฝ่ายบริหารที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการให้บริการ สร้างสรรค์และเสนอแนะผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าทุกภาคส่วน

ธุรกิจหลัก

• บริการเงินฝาก รับฝากเงินจากประชาชนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูป “ใบรับฝากเงิน” ซึ่งได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Deposit Protection Agency) โดยระยะ เวลาฝากต้องฝากขั้นต่ำ 1 ปีและห้ามถอนก่อนกำหนด • บริการสินเชื่อ ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกภาคธุรกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทมุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นพร้อมมอบโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่เริ่มต้นก้าวแรกในธุรกิจ ได้อย่างมั่นคงและจะยืนเคียงคู่กับลูกค้าให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพในโลกธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท

1. นางสุดจิต ทิวารี รักษาการ ประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด โลหะพิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายเมธี ตั้งจิตตาภรณ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นายคณิตเชษฐ์ วัยอัศว กรรมการผู้จัดการ
5. นายนพปฎล วัยอัศว รองกรรมการผู้จัดการ
6. นางสาวนิธิวดี ธนาคม รองกรรมการผู้จัดการ
7. นายโภไคย ศรีรัตโนภาส กรรมการ
8. นางนิภาภรณ์ ชื่นเกษม กรรมการ
9. นางสาวสุมาลี วงษ์วิฑิต กรรมการ