สินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินกิจการได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีความคล่องตัว บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จำกัด ยินดี
เสนอสินเชื่อด้วยเงื่อนไขง่ายๆ ในรูปเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
• ระยะเวลาเงินกู้ 3 – 10 ปี
• การผ่อนชำระเป็นงวด ๆ หรือตามกระแสเงินสดของโครงการ
• อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงอัตรา MLR ของบริษัทฯ
• หลักประกัน ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ (เงินกู้)

MLR – ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ต่ำสุด 8.975%
MRR – ลูกค้ารายย่อยชั้นดี ต่ำสุด 8.375%
สูงสุดไม่เกิน 24.00%
ข้อมูลล่าสุด 12 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
• เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมปัจจุบัน
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมย้อนหลัง

saving