สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จำกัด ยินดีเสนอสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์แก่ท่าน ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ ในรูปเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
• ระยะเวลาเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 12 ปี
• การผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ตามความสามารถของผู้กู้
• อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงอัตรา MLR ของบริษัทฯ
• หลักประกัน ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ (เงินกู้)

MLR – ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ต่ำสุด 8.975%
MRR – ลูกค้ารายย่อยชั้นดี ต่ำสุด 8.375%
สูงสุดไม่เกิน 24.00%
ข้อมูลล่าสุด 12 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
• เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมปัจจุบัน
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมย้อนหลัง

saving