เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อเพื่อการบริการ

บุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
• สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
• สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด (ต้นฉบับ) ถ้าไม่มีใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ไม่เกิน 2 เดือน) นับจากปัจจุบัน
• สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือน ต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

เจ้าของกิจการ / นิติบุคคล
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
• สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
• สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
• สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 12 เดือน

เอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์
• สำเนาโฉนดที่ดิน
• สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

คำแนะนำ: รายละเอียดที่นำเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม